Regulamin świadczenia usług przez STUDIO LASHES
Adres: Przy Bażantarni 11/17, 02-793 Warszawa
NIP 5971717358
tel. +48 728 938 702

Drodzy Klienci, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz pracowników salonu STUDIO LASHES, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług.

1. Klienci salonu Studio Lashes są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z usług Studio Lashes oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

2. Zamówienie usługi w „Studio Lashes” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio Lashes.

4. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu “Studio Lashes” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Studio Lashes nie będzie przekazywać tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Studio Lashes jest upoważnione do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie www.studiolashes.pl nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki.

8. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu.

9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować osobiście, telefonicznie pod numerem +48 728 938 702, emailem na adres: biuro@olgapatyk.nazwa.pl lub korespondencyjnie na adres: Studio Lashes, ul. Przy Bażantarni 11/17, 02-793 Warszawa. Zgłoszenia reklamacyjne usług wraz z wyraźnymi zdjęciami jest przyjmowane do 5 dni od wykonanego zabiegu i może być rozpatrzone w termin do 5 dni. Ewentualne zastrzeżenia złożone w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

10. W przypadku, gdy Klientka/Klient nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie lub nie została odwołana/zmieniona za 24 godziny przed wizytą.

11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studio Lashes są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

12. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

13. Wykonanie zabiegu wymaga wypełnienie przez Klientki/Klienta “Ankiety”. W przypadku odmowy Klientki/Klienta wypełnienia taką Ankiety zabieg nie będzie wykonywany.

14. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia informacji pracownicy Studio są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Studio o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

15. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

16. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studio Lashes są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Studio Lahes jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

18. Personel Studio Lashes w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

19. Salon Studio Lashes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.